Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2015

niebieskapieta
8081 bf8a 500
Reposted fromrol rol viacagness cagness
niebieskapieta
Myślę, że raz w życiu zdarza się taka Miłość. Taka Miłość, po której każda następna musi okazać się mniejsza, taka, do której porównuje się wszystkie inne, przez co te wszystkie inne skazane są na porażkę.
— Robert Rient, Chodziło o miłość

June 18 2015

niebieskapieta
niebieskapieta
3293 fa6b 500
Reposted fromSalvoDali SalvoDali viachildren children

June 11 2015

niebieskapieta
Reposted frombluuu bluuu viascorpix scorpix
niebieskapieta
niebieskapieta
2300 80f6 500
Reposted fromrol rol

June 10 2015

niebieskapieta
Zastanawiałem się i uznałem, że zostanę dobrym człowiekiem. [...] Przede wszystkim powiedziałem wszystkim, że wyjeżdżam na dwa tygodnie i nie będzie ze mną kontaktu. Uczyniłem tak, gdyż nabrałem podejrzeń, że łatwiej być dobrym człowiekiem, nie utrzymując kontaktu z ludźmi.
— Ignacy Karpowicz
Reposted fromkaqla kaqla viaAmericanlover Americanlover
0808 eab6 500
Reposted fromtwice twice viamikrokosmos mikrokosmos
2481 93e4 500

oceanflower2015: Valley in the Kerlingarfjoll area with geothermal activity. Iceland

Reposted frommyjapanese myjapanese viapotrzask potrzask
niebieskapieta
0166 ea81
niebieskapieta
0166 ea81
3570 23d2 500
Reposted fromabsolem absolem viarabarbarowy rabarbarowy
niebieskapieta
6710 71a9 500
Galette des rois
Reposted fromfoods foods viadungen dungen
0673 2636

earthil:

travel, love, live

Reposted fromblutelf blutelf viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir

June 08 2015

niebieskapieta
0552 2bb5
Reposted frommartynkowa martynkowa
0587 6801
Reposted fromthetemple thetemple viagreenka2000 greenka2000
niebieskapieta
8163 eb4a 500
Reposted fromfoods foods viaabsinthic absinthic
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl